Regulamin konkursu #dokawy i KodyRabatowe.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu
„Kindle #dokawy” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest International Coupons sp. z o.o. w
organizacji z siedzibą Przemysłowa 12 klatka B piętro II, 30-701 Kraków.
3. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania
wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu,
b. „Aktywność” – zadania Uczestnika opisane w § 4 ust. 1,
c. „Zwycięzca” – osoba, która wygrała konkurs w oparciu o postanowienia § 4,
e. „Nagrody” – opisane są w § 5 ust. 1.
f. „Okres” – czas trwania Konkursu wskazany w § 2 Regulaminu,
g. „Serwis” – stanowiący własność Organizatora i znajdujący się w domenie internetowej http://kodyrabatowe.pl serwis.

§ 2.
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 24 lutego 2014 roku, do 7 marca 2014 roku.

§ 3.
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
a. posiada zdolność do czynności prawnych, umożliwiającą jej udział w Konkursie,
b. poprawnie wykona Aktywność,
c. wyrazi zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w razie przyznania mu Nagrody dla potrzeb publikacji wyników Konkursu oraz dla potrzeb działalności marketingowej Organizatora. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje wyrażona przez Uczestnika bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Zgoda powyższa zostaje udzielona bez ograniczenia okresu obowiązywania, terytorium, formy i ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w Serwisie. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

§ 4. Zasady Konkursu.
1. Aktywność Uczestnika to:
a. Zaproponowanie linka do cyklu materiałów #dokawy na stronie https://www.facebook.com/pawelopydo/
2. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę linków
3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do 7 marca 2014 roku.
4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie wydania
Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego
Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie Uczestnika Konkursu o usunięciu go z Konkursu oraz podanie na żądanie usuniętego Uczestnika przyczyny usunięcia. Taka informacja będzie przekazywana na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia.
7. Uczestnik zgłaszając prace oświadcza, że posiada do niej prawa.

§ 5.
Zwycięzca i nagroda.
1. Nagrodą w konkursie jest jeden z dwóch czytników ebooków Amazon Kindle 5
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Aktywności Uczestnika pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami Regulaminu. Jeśli Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a Organizator przyzna Nagrodę innemu Uczestnikowi.
3. Ewentualny podatek od wygranej pokrywa Organizator.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę
rzeczową.
5. Nagrody zostaną nadane Laureatom do dnia 30 kwietnia 2014.
8. Nagroda za pierwsze miejsce jest przyznawana przez Jury w składzie: autor bloga Zombie Samurai, Paweł Opydo i przedstawiciel firmy International Coupons, Maciej Serafin

§ 6.
Reklamacje
1. Z uwagi na harmonogram rozsyłania Nagród, reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „reklamacja – Konkurs – kodyrabatowe.pl” w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenie będącego podstawą reklamacji.
2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 8.
Dane Osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne
nieleżące po stronie Organizatora, mające wpływ na dokonanie zgłoszenia.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów
Regulaminu.
5. Wszelkie spory dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.

Miło, że wpadliście!

Naprawdę się cieszę, że tu jesteście, ja po prostu mam taką twarz. Nazywam się Paweł Opydo i jestem autorem tego bloga. Od września 2014 to moje główne źródło utrzymania i sposób na życie. Poza czytaniem mnie tutaj możecie oglądać mnie na YouTube i słuchać mojego podcastu.

Jeśli klikniecie te trzy kreseczki w lewym górnym rogu strony, znajdziecie linki do innych rzeczy, które robię, np. Snapchata, Instagrama czy Reading List – mojej listy polecanych blogów.

Mój fanpage

Fanpage to nie tylko informacje o nowych tekstach na blogu, ale też moje wideo, krótkie przemyślenia i przede wszystkim zdjęcia moich kotów.

Kontakt i reklama

Informacje na mój temat, statystyki bloga i formy współpracy z markami. Jeśli jesteś nią zainteresowany, skieruj się właśnie tu.
Partnerzy technologiczni:
img
img
img