Regulamin konkursu "Philips GROOMING"

Obowiązuje od 12 czerwca do 30 czerwca 2013 r.

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest  Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320050, posiadająca NIP: 525-24-44-319 (zwanej dalej „Organizatorem”) na zlecenie firmy Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037385, REGON: REGON 011097206, NIP: 5260210955, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880 zł; zwanej dalej „Sponsorem”

Kto może wziąć udział w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatora oraz autora bloga, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie. 

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 12 czerwca  2013 r. i trwa do 19 czerwca 2013 r. 

2. Konkurs odbywa się na blogu www.opydo.pl.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe, umieszczone na blogu, które brzmi: „Znajdź jakieś zdjęcie celebryty lub osoby publicznej (bez brody) i dowolnymi metodami zaproponuj, jak ta osoba mogłaby wyglądać z zarostem”.

4. Wygrywa jeden uczestnik konkursu, którego przesłana praca w największym stopniu spełnia kryteria wskazane w pkt. 7 poniżej.

5. Uczestnicy konkursu wysyłają swoje prace na adres mailowy: napiszdozombie@gmail.com.

6. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostaną przez Jury składające się z: 1 osoby reprezentującej Organizatora oraz autora bloga www.opydo.pl.

7. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych będzie brało pod uwagę: kreatywność, oryginalność.  

8. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów Philips Polska. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest urządzenie marki Philips Styleshaver (QS 6140/32) o wartości 359,00 PLN netto.

2. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która nie zostanie mu wypłacona.

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych laureatowi nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody.

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcom Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

6. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięża 1 osoba, której praca konkursowa zdaniem Jury, w największym stopniu spełniała kryteria wymienione są w pkt 7 „Zasady konkursu”.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na blogu www.opydo.pl w terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu.

4. Zwycięzcy konkursu mają 5  dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych adresowych drogą mailową pod adresem: napiszdozombie@gmail.com.

5. W przypadku gdy po upływie 5 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę. W razie braku możliwości nawiązania z kolejną osoba kontaktu – prawo do nagrody przepada na rzecz Fundatora.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora na adres wskazany przez niego w  mailu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu otrzymania pełnych danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na blogu pod adresem www.opydo.pl/konkurs-philipsoraz w siedzibie Organizatora: Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa . Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Miło, że wpadliście!

Naprawdę się cieszę, że tu jesteście, ja po prostu mam taką twarz. Nazywam się Paweł Opydo i jestem autorem tego bloga. Od września 2014 to moje główne źródło utrzymania i sposób na życie. Poza czytaniem mnie tutaj możecie oglądać mnie na YouTube i słuchać mojego podcastu.

Jeśli klikniecie te trzy kreseczki w lewym górnym rogu strony, znajdziecie linki do innych rzeczy, które robię, np. Snapchata, Instagrama czy Reading List – mojej listy polecanych blogów.

Mój fanpage

Fanpage to nie tylko informacje o nowych tekstach na blogu, ale też moje wideo, krótkie przemyślenia i przede wszystkim zdjęcia moich kotów.

Kontakt i reklama

Informacje na mój temat, statystyki bloga i formy współpracy z markami. Jeśli jesteś nią zainteresowany, skieruj się właśnie tu.
Partnerzy technologiczni:
img
img
img